Tag: Ministarstvo

  • Zakon o planiranju i izgradnji – javna rasprava

    Zakon o planiranju i izgradnji – javna rasprava

    Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je obavestilo javnost da će u periodu od 30. januara do 20. februara 2023. godine, sprovoditi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji ( „Sl. glasnik RS“ , br. 72/09, 81/09 – ispr., 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US,…